top of page

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Als je lid wordt van Fit The Fun Way gelden onze algemene voorwaarden. Hoe onze algemene voorwaarden zijn opgebouwd lees je hieronder:

 

1. DEFINITIES

Fit The Fun Way (hierna: FTFW): de partij waarmee u een overeenkomst sluit betreffende (sport)activiteiten.

Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die diensten afneemt van FTFW en die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De Overeenkomst: de overeenkomst tussen FTFW en de Deelnemer ter zake van de ‘(sport)activiteit’  en alle daaruit voortvloeiende en of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen.

(Sport)activiteit(en): de sportlessen (o.a. PowerMama, Fitcamp, bootcamp, fitness) die u kunt volgen bij FTFW. 

Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan Fit The Fun Way. Het Lesgeld betaalt u voor de credits en de abonnementen. Deze credits en abonnementen geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die FTFW geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits of abonnementen mee bedoeld worden.

 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer zich bij FTFW heeft ingeschreven voor het volgen van een (Sport)activiteit. Op iedere (Sport)activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van FTFW) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

 

3.TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, INSCHRIJVING, MUTATIES EN PLAATSING

3.1 Een Overeenkomst tussen FTFW en de Deelnemer komt tot stand op het moment dat de Deelnemer zich inschrijft voor een proefles, een strippenkaart koopt of een lidmaatschap koopt. 

3.2 Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang Lesgeld verschuldigd.

3.3 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door FTFW geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en FTFW niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke activiteit opnieuw inschrijft, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

3.4 De overeenkomst gesloten met FTFW is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

4. Annulering en opzegging 

4.1 Indien zich naar het oordeel van FTFW onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is FTFW bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.

3.5 In geval van 3 maanden lidmaatschappen, wordt het lidmaatschap na de afloopperiode automatisch omgezet naar een maand lidmaatschap welke maandelijks opzegbaar is.

3.6 Een lidmaatschap loopt van de eerste t/m de laatste dag van de maand. 

3.7 Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van één volledige kalendermaand.pzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door middel van het versturen van een e-mail te sturen naar info@fitthefunway.com

3.7 Een lidmaatschap kan op zijn vroegst gepauzeerd worden vanaf de eerste van de komende maand tot een gekozen einddatum, deze kan later indien nodig altijd tijdig worden aangepast. Pauzeringen kunnen worden aangevraagd door een mail te sturen naar info@fitthefunway.com met daarin een vermelding van een start en einddatum.

3.8 Strippenkaarten zijn 1-jaar geldig mits anders aangegeven bij de aankoop of in de communicatie. 

 

4. BETALINGEN EN LESGELD

4.1 Fit The Fun Way indexeert haar prijzen jaarlijks op 1 januari. De deelnemer wordt schriftelijk van de indexatie op de hoogte gesteld.

4.2 FTFW is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte credits die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.

4.3 Indien de Deelnemers niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 10,00 die FTFW in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.

4.4 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van Deelnemer niet kan worden geïncasseerd of niet aan Dienstverlener is voldaan, is Deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim.

4.5 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4.6 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

 

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 Door FTFW zal via het portaal/website bekend worden gemaakt wanneer de activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

5.2 Indien FTFW voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is FTFW bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden, kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door FTFW schriftelijk is vermeld. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat FTFW gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

 

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld/credits geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door FTFW anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

6.2 Deelnemer dient te allen tijde minimaal 2 uur van tevoren verhindering van deelname aan een Activiteit te melden bij FTFW. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit via de website. Indien dit korter dan 2 uur van tevoren geschiedt, verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Credits en/of lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.

6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is FTFW verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van FTFW, het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal FTFW mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

6.4 FTFW behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is FTFW nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van FTFW ligt.

 

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN FTFW

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan FTFW mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door FTFW. FTFW zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan FTFW, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.

7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij FTFW. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk. 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 FTFW is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

8.2 FTFW is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door FTFW, of instructeurs in dienst van FTFW, gegeven instructies.

8.3 FTFW is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van FTFW. Indien FTFW aansprakelijk is uit welke hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van FTFW genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

8.4 Deelnemer is jegens FTFW aansprakelijk wanneer FTFW op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door FTFW – of instructeurs in dienst van FTFW – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient FTFW te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

8.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. FTFW is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een activiteit.

8.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is FTFW niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op FTFW, aangezien door deelname aan een Activiteit bij FTFW slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

 

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van FTFW opvolgen.

9.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zo nodig door FTFW te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

9.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop FTFW de situatie zal beoordelen.

9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door FTFW, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor FTFW. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door FTFW.

 

10. Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fit The Fun Way aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fit The Fun Way zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd.

bottom of page